Gregorčič in Avbelj zaradi RTV Slovenija s pritožbo na ESČP

Peter Gregorčič vlagatelj pobude za ustavno presojo, sicer zdajšnji predsednik programskega sveta RTVS, in avtor pobude Matej Avbelj sta se odzvala na odločitev ustavnega sodišča o odpravi začasne odredbe zadržanja izvajanja novele zakona o RTV. Sporočila sta, da sta pripravila pritožbo, ki sta jo poslala na Evropsko sodišče za človekove pravice. V izjavi, ki sta jo dala, je navedeno, da so bila v Sloveniji izčrpana “vsa razpoložljiva pravna sredstva”.

“V pritožbi zatrjujemo kršitev pravice do sodnega varstva iz prvega odstavka 6. člena konvencije. Kršitve konvencije utemeljujemo z dejstvom, da je ustavno sodišče z odpravo začasnega zadržanja pobudnikom odvzelo edino pravno sredstvo, katerega integralni del je, skladno z ustaljeno sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice, začasno zadržanje izpodbijanega predpisa. Zatrjujemo tudi, da je ustavno sodišče s tem sklepom zaščitilo državno oblast proti posameznikom, kar je v grobem nasprotju s samim jedrom ideje varovanja človekovih pravic. Bistvo delitve oblasti je namreč v tem, da se posameznik ščiti pred zlorabami oblasti, ne pa da oblast enotno deluje proti posamezniku”.

Odprava začasnega zadržanja predstavlja “nevaren precedens v evropskem pravnem prostoru, saj je sodišče zadržanje odpravilo, brez da bi kakorkoli zaščitilo pravni položaj pobudnikov,” sta v izjavi navedla Avbelj in Gragorčič. Odvzeta jim je bila pravica do izjavljanja, “ki je del pravice do poštenega sojenja. Čeprav smo od sodišča izrecno zahtevali, da nam v primeru odpoklica zadržanja omogoči, da se o spremenjenih okoliščinah izjavimo, sodišče te zahteve ni navedlo niti v povzetku navedb strank v postopku. Zahtevo je preprosto spregledalo,” je navedeno v izjavi.

Ustavno sodišče je, kot navajata z odpravo začasnega zadržanja zaščitilo zakonodajalca, torej državo, proti posameznikom, “ki so skladno s pravom človekovih pravic lahko edini nosilci človekovih pravic. Tako stališče odpira pomembno vprašanje, ali so človekove pravice v Sloveniji še učinkovito (za)varovane”.

Ustavno sodišče

Avbelj in Gregorčič sta med drugim pisala tudi o sejah ustavnih sodnikov. “V obrazložitvi svojega sklepa je ustavno sodišče sporočilo, da je doslej zadevo obravnavalo na desetih nejavnih sejah, pri čemer je obravnavalo tudi več različnih osnutkov vsebinskih odločitev o zadevi, ki so bili oblikovani v različnih smereh, vendar kljub prizadevanjem nobena vsebinska odločitev ni dobila zahtevane podpore petih sodnikov.”

Ustavno sodišče je, kot sta navedla “odkrito priznalo, da je prišlo v položaj, ‘ko ne more več oceniti, kdaj bo lahko sprejelo dokončno vsebinsko odločitev v obravnavani zadevi. Presodilo je, da ‘ni mogoče izključiti niti, da bi se takšno stanje spremenilo šele s (prvo ali naslednjimi) spremembami sestave sodnikov ustavnega sodišča’. Ker je v svojem sklepu zavzelo jasno stališče, da ‘sodišče ne more uresničiti svoje ustavne vloge v razumnem času, skladno z načelom učinkovitega sodnega varstva,’ to nedvomno pomeni, da so z izdajo tega sklepa v Sloveniji izčrpana vsa razpoložljiva pravna sredstva,” sta zapisala v izjavi.

Odločitev ustavnega sodišča naj bi bila danes objavljena v uradnem listu. Svet se mora konstituirati v sedmih dneh po objavi. Pričakovati je, da bo generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough sejo novega sveta sklical še ta teden. Novela določa, da mora svet RTVS najpozneje v 15 dneh po konstituiranju objaviti javni razpis za predsednika in člane uprave.

vir Foto: STA Portal24