Maribor: Zasebni investitor načrtuje gradbeni projekt

ByAna Koren

27. januarja, 2023

Zasebni investitor na Studencih načrtuje gradbeni projekt, kaj se obeta?

V zahodnem delu mestne četrti Studenci zasebni investitor načrtuje nov gradbeni projekt. Pred tem mora odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu potrditi tudi mestni svet.

Mariborski mestni svetniki bodo na drugi redni seji drugič obravnavali odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja na Studencih.

Privatni investitor želi tam zgraditi večstanovanjsko stavbo s poslovnim pritličjem. Prostorski načrt je bil javno razgrnjen že v juniju prejšnjega leta in obravnavan na mestnem svetu.

Predvidena gradnja poslovno-stanovanjske stavbe

Območje gradnje se nahaja na desnem bregu Drave. Nahaja se med Meznaričevo ulico in enostanovanjsko pozidavo na vzhodu, na severu meji na železnico Maribor-Ruše, na zahodu na nepozidano stavbno zemljišče, na jugu pa na enostanovanjsko pozidavo.

Velikost trenutno nepozidanega zemljišča je 3251 kvadratnih metrov, na območju pa se načrtuje izgradnja stanovanjsko-poslovne stavbe, podzemne garaže, enostavnih in nezahtevnih objektov za potrebe ožjega območja, izgradnja potrebne prometne, energetske, komunalne in komunikacijske infrastrukture, poleg tega pa se predvideva ureditev zunanjih površin.

“Objekt je oblikovno členjen tako, da daje izgled dveh stolpičev, med seboj povezanih v osrednjem delu, na podstavku, ki ga predstavlja pritličje, terasna etaža pa je zmanjšana in umaknjena v notranjost tlorisa,” je zapisano v elaboratu ekonomike za občinski podrobni prostorski načrt.

Stavba bi naj imela klet, pritličje, dve nadstropji in terasno etažo.

Pomembno je tudi dejstvo, da se bo objekt nahajal v območju tretje stopnje varstva pred hrupom, saj je gradnja predvidena ob železniški progi, na kateri se dnevno izvaja železniški promet. Investitor bo moral zato zagotoviti vsem potrebnim ukrepom, da zakonsko opredeljene vrednosti ne bodo presežene.

V stavbi 14 stanovanj, objekt bo imel zeleno streho

V pritličju je načrtovan prostor za poslovne dejavnosti. V prvem in drugem nadstropju so načrtovana stanovanja, kjer bodo v južnem delu stanovanjem namenjene tudi strešne, pohodne površine, ki se bodo koristile kot zasebne zelene terase in vrtovi.

Pohodna bi lahko bila tudi streha, kjer pa je v načrtu zapisano, da je obvezna izvedba zelene strehe.

V obeh etažah je načrtovanih približno 12 stanovanj različnih velikosti, po šest v vsaki etaži. V celotni stavbi predvidevajo 14 stanovanj, dva naj bi umestili tudi v pritličju.

Stavba bo imela klet, kjer so načrtovani prostori za shrambe in parkiranje. Dovoz do kletne etaže oziroma garaže pa bi naj zagotovili preko delno pokrite rampe na južni strani stavbe, z dovozne ceste na južni strani območja.

Na preostalih zunanjih površinah bi naj uredili tlakovane in zelene površine, ki jih bodo zasadili z grmovnicami in drevesi. V severovzhodnem delu območja pa se načrtuje ureditev manjšega igrišča za otroke.

Na predvideno gradnjo dve pripombi

V času od 6. junija do 6. julija 2022 je na spletni strani Mestne občine Maribor, na sedežu sektorja za urejanje prostora in v prostorih mestne četrti Studenci potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta.

V času javne razgrnitve sta bili dani dve pripombi bližnje stanovalke. Prva pripomba se je nanašala na dostop do območja in povečan promet zaradi novih stanovalcev. Stanovalka je tako predlagala dostop do objekta z Limbuške ceste.

Druga pripomba se je nanašala na problematiko širšega območja. Pripomba sicer ni imela neposredne povezave z načrtovano gradnjo.

Na obe pripombi so na Mestni občini Maribor pripravili odgovor oziroma oziroma stališče, pri čemer so zapisali, da dostop do objekta z Limbuške ceste ni možen, saj bi pri tem posegalo v kmetijska zemljišča. Tako bo dostop do novogradnje potekal v podaljšku dela Meznaričeve ulice, kjer je že izvedena parcelacija za dostopno cesto in obračališče v lasti občine.

vir Foto: Pexels