Telekom Slovenije je obvestil javnost, da je 14. julija 2022 prejel zahtevo Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., za sklic skupščine delničarjev družbe Telekom Slovenije, d.d.

Na skupščini bodo po sprejemu predloga sklepa odpoklicali člane nadzornega sveta družbe, predstavnike delničarjev Iztoka Černošo,  mag. Karlo Pinter, Radovana Cerjaka, Marka Kerina in dr. Jurija Toplaka.

Prav tako bodo na skupščini, po sprejemu predloga sklepa, izvolili nove člane nadzornega sveta. To bodo, glede na sporočilo za javnost, Roman Jerman, Tadej Čelar, Alenka Čoh Pangeršič, Miha Žejn in Rok Pangeršič. Izvoljeni bodo za štiriletni mandat, ki bo začel teči na dan izvolitve na skupščini.

Obrazložitev

V skladu z določilom tretjega odstavka 295. člena ZGD je uprava dolžna sklicati skupščino, če to zahtevajo manjšinski delničarji, ki dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala. Ker predlagateljica navedeni zakonski pogoj izpolnjuje, pri upravi družbe vlaga zahtevo za sklic skupščine s predlaganim dnevnim redom in predlogi sklepov za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča.

V okviru predlaganih točk dnevnega reda, ki se nanašajo na odpoklic članov nadzornega sveta/predstavnike delničarjev in imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe predlagateljica navaja, da so delničarji delniške družbe skladno z njihovo korporacijsko- člansko pravico  upravičeni, da na skupščini odpokličejo in volijo člane nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje.

Glede na navedeno predlagateljica predlaga, da se z dnem sprejema sklepa na skupščini odpokličejo člani nadzornega sveta – predstavniki delničarjev, Iztok Černoša, mag. Karla Pinter, Marko Kerin in dr. Radovan Cerjak.

Razlog za odpoklic

Razlog za odpoklic je med drugi tudi, da se s strani novih članov nadzornega sveta, ki niso sodelovali pri sprejemu preteklih odločitev, pregleda upravičenost sprejema le-teh ter spremljanje učinkov določenih preteklih investicij oziroma odločitev glede na dejansko stanje (npr. nakup podjetja Actual I.T.).

Predlagateljica hkrati predlaga , da se namesto odpoklicanih članov nadzornega sveta, za mandatno dobo do štirih let, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini, izvolijo novi člani nadzornega sveta družbe/predstavniki delničarjev, in sicer Roman Jerman, Tadeja Čelar, mag. Alenka Čok Pangeršič in Robert Cimerman.

Vir: Telekom