Ministri in ministrice pristojni za promet so na zasedanju Sveta za promet sprejeli splošne pristope – pogajalska stališča Sveta – glede vseh treh prometnih zakonodajnih aktov v svežnju „Pripravljeni na 55“. Cilj slednjega je zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v EU za vsaj 55 % do leta 2030. Uspeh francoskega predsedstva je omogočilo tudi intenzivno delo v času slovenskega predsedovanja. Ministri in ministrice so dosegli splošni pristop tudi glede revizije direktive o inteligentnih prometnih sistemih (ITS) in spremembi Direktive o izboljšanju zahtev glede stabilnosti ro-ro potniških ladij. Poleg tega so se ministri in ministrice tudi podelili mandat Evropski komisiji za pogajanja z Ukrajino in Moldavijo glede transportnega sporazuma. Slovenijo na Svetu zastopa namestnica stalnega predstavnika, veleposlanica Tamara Weingerl Požar.

»Pripravljeni na 55«

Vsi trije predlogi v okviru Svežnja »Pripravljeni na 55« bodo odločilno pripomogli k razogljičenju prometnega sektorja v EU. Uredba o infrastrukturi za alternativna goriva (AFIR) naslavlja problematiko uporabe fosilnih goriv v prometu in je eden od ključnih elementov za dosego podnebne nevtralnosti EU do leta 2050. Uredba določa konkretne cilje za razvoj take infrastrukture v EU v prihodnjih letih. Poudarek je na polnilnicah in oskrbovalnih mest za avtomobile, letala in ladje. Uredbi za trajnostni zračni promet ter za uporabo obnovljivih in nizkoogljičnih goriv v pomorskem prometu naslavljata uporabo trajnostnih goriv za prevoz. Cilje je povečanje uporabe trajnostnih goriv v zrakoplovih in ladjah ter tako zmanjšanja njihovega okoljskega odtisa.

Slovensko stališče

Slovenija je vse tri kompromisne dogovore v okviru svežnja »Pripravljeni na 55« podprla. Naslavljajo namreč visoko zastavljene cilje svežnja kot tudi specifike držav članic Unije. Namestnica stalnega predstavnika Weingerl Požar se je zahvalila francoskemu predsedstvu Sveta EU za opravljeno delo. Izrazila je upanje, da bodo današnji sprejeti splošni pristopi dobra popotnica pri sprejemanju splošnih pristopov za ostale zakonodajne akte svežnja. In bodo uravnotežena podlaga za pogajanja češkega predsedstva z Evropskim parlamentom.

Splošni pristopi

Sprejeti splošni pristopi določajo ambiciozne cilje na področju infrastrukture alternativnih goriv za EU in Slovenijo. Do leta 2030 naj bi se cestno omrežje pokrilo z zadostnim številom polnilnic za čista vozila,. To bo omogočilo in spodbudilo uporabo električnih in drugih čistih vozil, saj za to ne bo več infrastrukturnih ovir. Za lahka motorna vozila bodo tako polnilnice postavljene  na razdaljah vsaj 60 km že do leta 2025 za jedrno omrežje in do leta 2030 tudi za celovito TEN-T omrežje. Za težka motorna vozila predlog Uredbe prinaša eno do dve polnilnici do leta 2025, s ciljem pokritosti omrežja do leta 2030 s polnilnicami na razdalji 60 km in primernimi kapacitetami. Polnilnice za vozila na gorivne celice bodo morala biti za jedrno omrežje vzpostavljena do leta 2030 na razdalji 200 km. Za vozila na tekoči metan je potrebno zagotoviti zadostno infrastrukturo do leta 2025. Na podlagi splošnih pristopov bodo v nadaljevanju potekala pogajanja z Evropskim Parlamentom, kjer spremembe niso izključene.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, Stalno predstavništvo pri EU v Bruslju

Foto: Shutterstock