Ministrstvo odredilo odstrel 176 medvedov

ByMiha Kovač

24. aprila, 2024 ,
Foto: Pexels

Ministrstvo odredilo odstrel 176 medvedov

Ministrstvo za naravne vire in prostor je izdalo odločbo za odstrel 176 medvedov na jugu Slovenije, kjer je bila ugotovljena večja gostota populacije medveda. Kljub temu, da je medved zavarovana živalska vrsta, so se ob naraščajočem številu konfliktov s prebivalci odločili za ta ukrep. Kot so poudarili, so sledili strokovnemu mnenju. Po pojasnilih ministrstva je odločitev sprejeta na podlagi strokovnih ocen Zavoda za gozdove Slovenije, Zavoda RS za varstvo narave ter študije o stanju populacije medveda, ki jo je izdelala Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani.

Cilj odstrela je doseči ugodno varstveno stanje populacije medveda v Sloveniji, ki znaša 800 osebkov. Po mnenju stroke to število omogoča ohranjanje zdravja in varnosti ljudi ter preprečevanje škode na njihovem premoženju. Lovišča za odvzem so na jugu Slovenije, kjer so ugotovili večjo gostoto populacije medveda. V primerjavi z lanskim letom, ko je bilo odvzetih 230 medvedov, je letošnji predlog za odstrel manjši. To je posledica zadovoljivih rezultatov uravnavanja populacije v preteklem letu.

Stroka poudarja, da je odstrel najprimernejši način uravnavanja populacije medvedov, saj je populacija v Sloveniji v ugodnem ohranitvenem stanju, odvzem pa poteka nadzorovano, kar preprečuje nezakoniti lov. Vse ostale možnosti, kot so preselitev, sterilizacija ali zadrževanje v ujetništvu, niso sprejemljive in zadovoljive, so še dodali pristojni na ministrstvu. Ob tem ministrstvo zagotavlja, da bodo nadaljevali z ozaveščanjem javnosti o ključnih vidikih varstva medvedov. Interesna posvetovalna skupina za upravljanje velikih zveri in strokovna skupina za upravljanje velikih zveri sta se že leta 2023 ponovno začeli sestajati in sodelovati pri upravljanju s to problematiko.

Dodatna pojasnila

Ministrstvo je dodatno pojasnilo, da je rjavi medved je vrsta, ki jo varuje tako mednarodna kot tudi evropska in slovenska zakonodaja. Pravila varovanja so določena z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Glede na varstveni status rjavega medveda je poseg v populacijo dopusten, vendar morajo biti v skladu z uredbo izpolnjeni trije pogoji:

  • da ni druge zadovoljive možnosti,
  • da ta ravnanja ne škodujejo ohranitvi ugodnega stanja populacije in
  • da gre enega od drugih razlogov, navedenih v uredbi, denimo preprečitev resne škode in zagotavljanje zdravja in varnosti ljudi.

Rjavi medved ni kritično ogrožena vrsta, kljub temu za njen obstoj oziroma širšo družbeno sprejemljivost ministrstvo izvaja aktivno upravljanje z v strategiji opredeljenimi ohranitvenimi cilji in strateškimi dejavnostmi, potrebnimi za njihovo doseganje. Glavne dejavnosti, ki se stalno in aktivno izvajajo so: monitoring vrste, komunikacija z vsemi deležniki, sofinanciranje zaščitnih ukrepov za preprečevanje nastanka škode na premoženju ljudi in izplačevanje odškodnin za škodo na premoženju ljudi ter poseganje v populacije z odvzemom iz narave z odstrelom

Portal24; Foto: Pexels