Nadzor RTVS nad delovanjem Jadranke Rebernik

Svet RTV Slovenija je na dopisni seji dne 12. septembra upravi naložil, da skupaj z vršilcem dolžnosti direktorja TV Slovenija Andražem Pöschlom v sedmih delovnih dneh predloži poročilo o aktivnostih odgovorne urednice informativnega programa Jadranke Rebernik v okviru nadzora nad uresničevanjem programskih standardov in drugih smernic od 5. junija do 12. septembra. Odločitev je bila sprejeta na podlagi utemeljenega suma, da odgovorna oseba odgovarja le na papirju in po funkciji, ne pa tudi v praksi.

Kritike javnosti in odziv uprave

Javnost je izrazila kritike posameznih oddaj informativnega programa in pozvala Svet RTVS, da se odzove na domnevne kršitve programskih in splošnih profesionalnih standardov. Uprava je na kritike odgovorila, da ne more in ne sme vsebinsko posegati v program in da za vsebino odgovarjajo odgovorni uredniki. Vendar so tako Svet RTVS kot uprava in vršilec dolžnosti direktorja dolžni odzvati se na utemeljen sum, da “odgovorna oseba odgovarja le na papirju, le po funkciji, ne pa tudi v praksi”.

Predsednik sveta RTVS Goran Forbici je opozoril, da se zdi, da je bilo prevzemanje odgovornosti doslej razumljeno preveč pasivno in da so bile odgovorne osebe doslej aktivne le v svojem izogibanju odgovornosti.

Dolžnosti in odgovornosti direktorjev

Statut RTV Slovenija v 50. in 51. členu opredeljuje funkcije, naloge in pristojnosti direktorjev televizije in radia. Direktorja sta skupaj z generalnim direktorjem dolžna zagotoviti, da delo na vseh njima podrejenih ravneh poteka skladno z načeli statuta. Če presodita, da uresničevanje načel ni zadostno, morata ukrepati tako, da se kršitve odpravijo ter opravijo ustrezni postopki za sankcioniranje v skladu z zakonom, statutom in drugimi predpisi. Direktor ima v okviru svoje odgovornosti za programske vsebine pristojnost določanja, nadzorovanja, spremljanja in usmerjanja dela urednikov in drugih programskih delavcev.

Vir Foto: Twitter

Portal24