Občina Kamnik je kršila absolutno zakonsko prepoved poslovanja s podjetjem Gumiks, ki je lastniško in upravljavsko povezano z občinsko svetnico. Občina je pri podjetju spomladi 2020 naročila za slabih 25.000 evrov zaščitnih mask, čeprav ji je občinska svetnica predhodno poročala o omejitvah poslovanja, je ugotovila KPK.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v začetku leta 2020 začela s postopkom v zvezi s poslovanjem Občine Kamnik in podjetjem Gumiks. Marca 2020 je KPK prejela tudi več prijav glede predmetne zadeve. 

Ugotovitve

Ugotovili so, da je občina, ki jo vodi župan Matej Slapar, pri Gumiksu naročila zaščitne maske. Naročilo so oddali kljub temu, da je občinska svetnica Mojca Škraba, ki je zakonita zastopnica in družbenica podjetja, občini leta 2019 poročala o omejitvah poslovanja. S tem je, kot izhaja iz zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, občina kršila absolutno prepoved poslovanja.

Zakon

Omenjeni zakon namreč “izrecno prepoveduje poslovanje med organom ali organizacijo javnega sektorja s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotkih udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu”. Ta prepoved velja tudi za poslovanje naročnika s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo. Prepoved poslovanja je absolutna, posli, ki so sklenjeni kljub navedenim omejitvam, pa so nični, so zapisali na KPK.

Primer občine Kamnik

Primer poslovanja občine Kamnik s podjetjem Gumiks je po navedbah KPK postopek klasičnega naročanja blaga. Ta postopek pa ne sodi pod pogojno dovoljeno poslovanje po zakonu o preprečevanju korupcije.

“Dejstvo, da se je občinska svetnica izločila iz celotnega postopka izbire ponudnika in da so bile s tem dosledno upoštevane določbe o dolžnem izogibanju nasprotju interesov, je nerelevantno, saj je bila podana absolutna prepoved poslovanja med občino in podjetjem Gumiks. Prav tako sklenitev posla v izrednih razmerah (razglašena pandemija covida-19) ne more biti izgovor za sklenjen posel, saj tudi izredne razmere ne upravičujejo poslovanja organa s subjektom, s katerim ima ta organ vzpostavljeno absolutno omejitev poslovanja.« 

KPK

Po navedbah KPK naj bi občina pri podjetju naročila za nekaj manj kot 25.000 evrov zaščitnih mask, dejansko naj bi jih nato kupila v vrednosti za nekaj več kot 16.600 evrov.

Ker upravni spor v zvezi z ugotovitvami KPK ni bil sprožen, so te postale pravnomočne.

Vir: 24UR

Foto: GETTY IMAGES