Revizija: Neusklajeno izplačevanje dodatkov za nevarno delo med epidemijo

Državni revizorji so pri vladi, generalnem sekretariatu vlade in štirih ministrstvih preverjali pravilnost izplačevanja dodatkov zaradi epidemije covida-19 v obdobju od 1. marca 2020 do 30. junija 2021.

Generalnemu sekretariatu vlade in ministrstvu za javno upravo je Računsko sodišče izreklo pozitivno mnenje. Vladi, ministrstvu za notranje zadeve, ministrstvu za obrambo in ministrstvu za zdravje pa mnenje s pridržkom.

Računsko sodišče je v reviziji namreč ugotovilo, da vlada, ki jo je takrat vodil Janez Janša, ni poskrbela za enotno ureditev izplačevanja dodatka za delo v tveganih razmerah in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije. Prav tako vlada ni opredelila pojma nadpovprečna ogroženost in pojma čezmerna obremenjenost zaradi obvladovanja epidemije.

Vlada tudi ni preverila, ali ministrstva svoje naloge v povezavi z izplačevanjem dodatkov izvršujejo usklajeno. “Zaradi navedenega nista bili zagotovljeni enotnost in primerljivost izplačil dodatkov med zaposlenimi pri različnih proračunskih uporabnikih na primerljivih delovnih mestih, nekateri zaposleni pa so prejeli dodatek za nevarnost in posebne obremenitve tudi za redno delo,” navaja Računsko sodišče.

Prav tako vlada postavitve enotnih okvirov za določitev izplačevanja obeh dodatkov ni naložila ministrstvu za javno upravo, kot pristojnemu na področju plačnega sistema v javnem sektorju.

Računsko sodišče je nepravilnosti ugotovilo pri več revidirancih. Podlaga za izplačilo dodatkov so bili splošni in individualni akti, ki pa so bili, izdani prepozno ali pa individualni akti o določitvi višine dodatka za nevarnost in posebne obremenitve niso bili izdani, pogoj čezmerne obremenjenosti zaradi obvladovanja epidemije ni bil izkazan ter delovni čas javnih uslužbencev ni bil evidentiran, zaradi česar so se pojavljali napačni obračuni dodatkov.

Priporočila

Vladi in ministrstvu za notranje zadeve je Računsko sodišče podalo priporočila za izboljšanje poslovanja. Vladi so tako priporočili, naj zagotovi, da bodo vladni proračunski uporabniki v primeru izrednih razmer pravočasno sprejeli splošne akte na podlagi interventne zakonodaje in vladnih usmeritev.

Prav tako so ji priporočili, naj zagotovi, da bodo tudi v izrednih razmerah primerljivo, glede na ogroženost primerljivih delovnih mest, opredeljeni pogoji za izplačila proračunskih sredstev, s čimer bo omogočeno spremljanje namenskosti porabe sredstev in izvajanje nadzora nad izplačili.

Iz revizije je razvidno, da so vlada, generalni sekretariat vlade in ministrstva skupaj z organi v sestavi v letu 2020 in prvi polovici 2021 zaposlenim sicer skupaj izplačali za 107.227.833 evrov dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije covida-19 in dodatka za delo v tveganih razmerah.

vir Foto: Pexels

By A.K.

Komentar: