Štipendijski zagon za nove socialne delavce

ByMiha Kovač

16. aprila, 2024 ,
Foto: Pexels

Štipendijski zagon za nove socialne delavce

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je napovedalo uvedbo kadrovskih štipendij za izobraževanje na področju socialnega dela za študijsko leto 2023/2024. To potezo je ministrstvo sprejelo v odgovor na pomanjkanje usposobljenih socialnih delavcev v Sloveniji, z namenom privabiti več mladih v ta ključni poklic.

Štipendije, ki jih je razpisal Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, so namenjene študentom, vpisanim v prvi letnik izobraževalnega programa socialni delavec na drugi stopnji. Kandidati, ki se za štipendijo lahko potegujejo, morajo izpolnjevati vrsto pogojev, vključno z nepovezanostjo z delovnimi razmerji ali registriranimi dejavnostmi.  Razpis za štipendije je že objavljen.

Vlogo na javni razpis lahko vloži vlagatelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • je v šolskem letu 2023/2024 v Republiki Sloveniji vpisan v 1. letnik izobraževalnega programa socialni delavec na drugi stopnji;
  • je v izobraževalni program, za katerega uveljavlja pravico do štipendije, vpisan prvič;
  • bo na izobraževalnem programu, za katerega štipendiranje se prijavlja, pridobil izobrazbo socialni delavec;
  • ni v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu in ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda, ne v Republiki Sloveniji ne v tujini.

Vlagatelj mora predložiti v celoti izpolnjen in originalno podpisan obrazec Vloga za dodelitev štipendije na področju socialnega varstva v študijskem letu 2023/2024, ki je priloga javnega razpisa. Besedilo javnega razpisa in vloga je vlagateljem na voljo na spletni strani sklada in v poslovnem času na naslovu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.

Za štipendiranje bodo izbrani vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe sredstev. Rok za vložitev vlog je začel teči 12. aprila 2024 in traja do porabe sredstev oziroma najkasneje do vključno 31. julija 2024.

Mesečna štipendija na področju socialnega varstva znaša 350,00 evra, sredstva za izplačilo štipendij pa se zagotavljajo iz proračunskega sklada ministrstva, pristojnega za delo.

Zaposlitev po izpolnitvi pogojev iz 75.d člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV) mora trajati toliko let (preračunano na polni delovni čas), kolikor študijskih let je prejemal štipendijo, pri čemer šteje, da je štipendija za eno študijsko leto dvanajstmesečna štipendija. 

Portal24; Foto: Pexels