Ministrstvo za notranje zadeve je od Državnega odvetništva prejelo predlog, da se že vložene tožbe izterjave stroškov dela policije, nastalih na javnih shodih, umaknejo.

Ministrstvo za notranje zadeve je od Državnega odvetništva prejelo predlog, da se že vložene tožbe izterjave stroškov dela policije, nastalih na javnih shodih, umaknejo.

Ministrstvo za notranje zadeve je bilo naprošeno za podajo soglasja k umiku tožb. Ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar je po proučitvi pravnih stališč Državnega odvetništva in Pravne službe ministrstva 3. junija 2022 Državnemu odvetništvu posredovala soglasje, da se že vložene tožbe umaknejo, novih pa ne vlaga. Ena od njih se na primer nanaša na stroške dela policije, ko so udeleženci na Trgu republike v Ljubljani mirno brali slovensko ustavo.

Ministrstvo za notranje zadeve pojasnjuje, da so posegi v ustavno pravico dopustni le izjemoma: poseg mora biti nujen in sorazmeren, v tem primeru pa to ni tako.

Zgolj formalna pomanjkljivost (ne prijava shoda) ne utemeljuje stroškovne sankcije v smeri naložitve stroškov policije. Omenjena formalna pomanjkljivost je že sankcionirana s prekrškovno sankcijo (globo), ki jo je policija tudi izrekla (za kar se vodijo ločeni postopki).

Prav tako so lahko finančne posledice, ki bi jih država naložila udeležencem shoda zaradi izvajanja ustavne pravice, nedopustno omejevanje oziroma imajo negativen, zastraševalen učinek, ki je tudi po mnenju Državnega odvetništva, nedopusten.

Ministrstvo po stališču Državnega odvetništva predhodno tudi ni utemeljilo oziroma izkazalo utemeljenosti tožb. Že 29. marca 2022 je namreč delovna skupina Državnega odvetništva ministrstvu svetovala, da se novih tožb ne vlaga, že vložene pa se umaknejo.

Nadalje, tudi Varuh človekovih pravic je navajal številne argumente, ki kažejo na nesorazmerne posege v svobodo pravice do zbiranja in združevanje ter na neutemeljenost tožbenega zahtevka.

Tudi Pravna služba ministrstva je ocenila, da obstaja večja verjetnost, da bi sodišče v obravnavanih primerih zavzelo stališče, da je z zaračunavanjem stroškov policije podan nedopusten poseg v konvencijsko pravico do svobode izražanja in združevanja (11. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah) in do pravice do mirnega zbiranja in združevanja po 42. členu Ustave Republike Slovenije.

Državno odvetništvo in Ministrstvo za notranje zadeve sta torej na podlagi 16. člena Zakona o državnem odvetništvu dosegla soglasje glede procesnega dejanja umika tožb.

Vlada RS je decembra 2021 sprejela obrazložena mnenja, da se tožbe vložijo še v štirih primerih. Ker pa tožbe do sedaj še niso bile vložene, bo ministrstvo še v tem tednu Vladi RS predlagalo, da prekliče ta sprejeta obrazložena mnenja.

Ministrstvo za notranje zadeve se je torej opredelilo glede tožb izterjave stroškov policije, nastalih na javnih shodih. Pri izrečenih globah udeležencem javnih shodov pa gre za prekrškovne postopke, kar je v primarni pristojnosti Ministrstva za pravosodje, ki je o tem tudi podalo pojasnilo.

Vir: Vlada RS

Foto: Matej Družnik (na spletu Slovenske novice)