Vlada ne podpira predloga sprememb Zakona o štipendiranju, sprememb Zakona o socialno varstvenih prejemkih, niti predloga sprememb Zakona o socialno varstvenih prejemkih

Na včerajšnji seji Odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije sprejela naslednje odločitve:

Vlada sprejela mnenje o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru

Vlada predloga skupine poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem ne podpira, saj uvaja parcialne rešitve, ki rušijo sistematiko veljavnega zakona. Spremembe tudi niso bile usklajene s ključnimi deležniki, kar kaže na pomanjkljivost strokovne podkrepitve predlaganih rešitev, s tem pa posledično tudi na njihovo neustreznost. Predlog zakona večji del vsebuje spremembe in dopolnitve, ki so bile v državnem zboru že zavrnjene.

Vlada ne podpira predloga sprememb Zakona o štipendiranju

Vlada RS  je sprejela Mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Danijel Krivec), in ga pošlje DZ RS.

Predlog zakona med izjemne dosežke, ki jih v skladu z Zakonom o štipendiranju vlagatelji lahko uveljavljajo za pridobitev Zoisove štipendije, na novo umešča najvišja mesta na področju športa na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Vlada Republike Slovenije predloga ne podpira.

Vlada ne podpira predloga sprememb Zakona o socialno varstvenih prejemkih

Vlada RS je sprejela Mnenje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani mag. Matej Tonin), in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije.

Predlagatelj predlaga obvezno izplačilo denarne socialne pomoči v naravi (v primeru, ko otrok ne obiskuje pouka ali obstaja dolg do javnih služb ali vzgojno izobraževalnih zavodov), pravno podlago za zagotovitev izmenjave osebnih podatkov oseb v stiski, ki so v obravnavi na centru za socialno delo,  da so obsojenci na hišni zapor lahko upravičeni do denarne socialne pomoči ter podaljšanje roka hrambe osebnih podatkov in dokumentov iz zbirke podatkov o denarni socialni pomoči in varstvenem dodatku. Mnenje Vlade Republike Slovenije je, da se Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih ne podpre.

Vlada ne podpira predloga sprememb Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – prva obravnava, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Matej Tonin) in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije.

Vlada ne podpira predlaganih sprememb in dopolnitev. Predlagana določba o uvedbi avtomatizma pri dodelitvi otroškega dodatka v materialni obliki zaradi uvedbe prekrškovnega postopka je ustavno sporna z vidika 27. člena Ustave Republike Slovenije, ki določa domnevo nedolžnosti, ki velja tako za kazniva dejanja kot tudi za prekrške. Nastop pravnih posledic storitve prekrška še pred zaključkom prekrškovnega postopka je moč šteti kot, da je izid prekrškovnega postopka prejudiciran oziroma delna »sankcija« (oziroma pravna posledica storitve prekrška) izrečena že vnaprej (kar ex lege, brez izvedbe postopka). Takšna rešitev lahko pomeni le presumpcijo krivde, 27. člen Ustave Republike Slovenije pa dopušča le domnevo (presumpcijo) nedolžnosti. Predlagana določba o znižanju otroška dodatka pa bi posegala v že pridobljeno pravico.

Vlada ne podpira predloga sprememb Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Vlada Republike Slovenije je sprejela Mnenje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Matej Tonin), in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije.

Predlagatelj predlaga, da se pri letnih pravicah iz javnih sredstev (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija malice in subvencija kosila) pri ugotavljanju materialnega položaja upošteva le še dohodek, ne pa tudi premoženje (vpliv premoženja na pravice je namreč majhen, pomeni pa veliko obremenitev postopka), da se otroški dodatek ne upošteva kot dohodek pri priznanju pravice do državne štipendije in subvencije najemnine, da se kadrovska štipendija in plačilo za študentsko delo v celoti ne upoštevata kot dohodek pri priznanju vseh pravic iz javnih sredstev ter poenostavitev postopka priznavanja letnih pravic (poenostavitev pravil upoštevanja dohodka), ki posledično omogoča učinkovito izdajo informativnih izračunov (po veljavnih pravilih se z informativnim izračunom odloča le v polovici primerov), kar posledično razbremenjuje centre za socialno delo. Predlagatelj predlaga tudi, da o podaljšanju pravice do varstvenega dodatka center za socialno delo odloča po uradni dolžnosti ter, da če je oseba upravičena do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, je hkrati upravičena do pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, ki nadomešča dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Predlagatelj predlaga še elektronsko vročanje odločb in informativnih izračunov, s čimer se pomembno razbremenjuje glavne pisarne centrov za socialno delo. Mnenje Vlade Republike Slovenije je, da se Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ne podpre.

Vlada ne podpira predloga sprememb Zakona o urejanju trga dela

Vlada Republike Slovenije je sprejela Mnenje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD), ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Matej Tonin) in ga pošlje Državnemu zboru.

Bistvene spremembe Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela so podaljšanje dopustnega obdobja vključitve v programe javnih del, možnost napotitve brezposelne osebe, ki je več kot šest mesecev vpisana v evidenci brezposelnih oseb, tudi na zaposlitev na delovno mesto, ki ustreza največ dve ravni nižji izobrazbi osebe glede na ustrezno zaposlitev ne glede na vrsto pridobljene izobrazbe brezposelne osebe, ponovna uvedba enostopenjskega ugotavljanja kršitev pri vseh razlogih kršitev obveznosti ter določitev, da pritožba zoper odločbo o prenehanju vodenja ne bo zadržala izvršitve.

Vlada Republike Slovenije je preučila navedbe in utemeljitve predlagatelja in ocenjuje, da predlog zakona ni ustrezen, zato ga ne podpira.

Več TUKAJ.

Vir: Vlada RS

Foto: Vlada RS