Vlada je na seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o RTV Slovenija.

V Državnemu zboru bo vlada po nujnem postopku, zaradi preprečitve težko popravljivih posledic za demokracijo in delovanje države, predlagala sprejem predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o RTV Slovenija.

RTV Slovenija s svojim statusom, poslanstvom in ustavno varovano funkcijo zagotavlja pravico do javne obveščenosti, ki je predpogoj za obstoj demokracije in s tem tudi države, so na vladnem portalu zapisali z Ministrstva za kulturo.

Namen predloga zakona

Temeljni namen predloga zakona je zagotoviti institucionalno in programsko avtonomijo RTV Slovenija ter zaščititi novinarsko oziroma uredniško neodvisnost, navaja ministrstvo. Navedeni cilj je predpogoj, da lahko RTV Slovenija opravlja svoje zakonsko določeno poslanstvo, utemeljeno na ustavno varovani pravici do svobode izražanja oziroma javnega obveščanja še menijo na Ministrstvu za kulturo.

Na Ministrstvu za kulturo še navajajo, da naj bi dogodki v zvezi z RTV Slovenija v zadnjih dveh letih s stavko novinarskih sindikatov RTV Slovenija dosegli vrhunec. O tem smo poročali tukaj. Pokazali naj bi, da obstoječa zakonska ureditev omogoča razmere, v katerih lahko prihaja do omejevanja te svobode oz. do možnosti vplivanja vladajoče politike na programske odločitve RTV Slovenija.

Svoboda izražanja

Svoboda izražanja (tiska in drugih oblik javnega obveščanja, kamor sodi tudi RTV Slovenija) je eden izmed ključnih institucionalnih pogojev učinkovitosti demokratičnega procesa, navaja ministrstvo in se sklicuje na Ustavno sodišče.

US je v odločbi št. U-I-106/01-27 z dne 5. 2. 2004 med drugim navedlo, da “mora zakonodajalec z ustrezno zakonodajo zagotoviti programsko, organizacijsko in finančno samostojnost javnih medijev” in da “to še posebej velja za tiste javne medije (konkretno RTVS), ki jih ustanovi država in katerih glavni namen je zagotavljati uresničevanje ustavne pravice (državljanov) do javnega obveščanja in obveščenosti”. Ministrstvo navaja, da je sprejem predloga zakona nujen, saj bi v nasprotnem primeru lahko nastala nepopravljiva škoda za demokracijo in s tem za delovanje države.

Predlogi sprememb
  • Nova ureditev področja vodenja, upravljanja in nadzora javnega zavoda RTV Slovenija.
  • Namesto obstoječega programskega in nadzornega sveta se uvaja enoten organ upravljanja in nadzora – Svet RTV Slovenija, kar bo prispevalo k učinkovitejšemu in bolj racionalnemu delu ter onemogočilo možnost blokad pri sprejemanju najpomembnejših dokumentov.
  • Svet RTV Slovenija bo sestavljalo 17 članov, pri imenovanju katerih bodo imeli odločilno vlogo strokovna javnost oziroma civilna družba in zaposleni na RTV Slovenija.
  • Vpliv strankarske politike je v primerjavi z obstoječo ureditvijo bistveno zmanjšan, saj bo Državni zbor imenoval le dva člana.
  • Kot posvetovalno telo Sveta RTV Slovenija predlog zakona uvaja finančni odbor, ki ga bo sestavljalo pet članov, za katere se bosta zahtevali visoka strokovna usposobljenost in neodvisnost.
  • Predlog zakona namesto obstoječega organa vodenja – generalnega direktorja – uvaja štiričlansko upravo, s čimer se integrirajo vodilne funkcije javnega medijskega servisa, kar je glede na tehnološke spremembe in obstoječo medijsko-komunikacijsko okolje primernejši model upravljanja.
  • Na nižji ravni vodenja se obstoječima mestoma direktorjev radia in televizije pridružuje mesto direktorja digitalnih vsebin.
  • Predlog zakona med poglavitnimi rešitvami določa tudi nov postopek imenovanja odgovornih urednikov, pri čemer se zahteva predhodno posvetovanje s programskimi delavci.

Vir: MK RS

Foto: RTV Slovenija